Læreplanen

Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis. Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side som mindre aktuelle. Steinerskolens læreplan er på ene siden stabil og gjennomarbeidet i metode og innhold, men samtidig i forvandling. Denne kombinasjonen av endring og stabilitet gjør steinerskolene til moderne og skapende skoler som på samme tid ivaretar bestemte verdier og prioriteringer. Utgangspunktet i steinerpedagogikken er til enhver tid å lete etter hva den enkelte elev eller elevgruppe etterspør.

Helheten i Steinerskolens læreplan går både på langs og på tvers av fagene. Den ble siste gang revidert og nyskrevet i 2007 i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet i offentlig skole. Den reviderte utgaven av læreplanen har formulerte kompetansemål i hvert fag etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen.

I tillegg til å beskrive fag og kompetansemål rommer læreplanen en uttalt målsetting om at skolegangen skal fremme personlig utvikling, sosialisering og livslang motivasjon for læring. I steinerpedagogikken innebærer dette bl.a. at lærestoff og arbeidsmåter er tilpasset aldersspesifikke trekk hos barna. Undervisningen imøtekommer elevenes vekst og modning både fysisk, viljesmessig, emosjonelt og kognitivt. I løpet av skolegangen introduseres stadig nytt faglig innhold og nye læringsformer. De første skoleårene legges det vekt på sansebasert tilegnelse av stoffet, på det konkrete, det nære og kjente. Denne tiden brukes kroppen og fysiske bevegelser aktivt som instrument i læringsprosessen.

Ettersom barna blir eldre, og den logiske tenkningen blir mer framtredende, tilpasses undervisningen evnen til abstraksjon og teoribygging. Det faglige innholdet blir mer komplekst og omfatter globale temaer. Etter hovedfag følger fag som krever jevnlig ferdighetsøvelse. Her er det helst timer med matematikk, norsk og fremmedspråk. Kunstfag, gymnastikk og håndverksfag blir om mulig lagt til de siste timene av skoledagen.

Med kompetansemålen i bunn lager hver enkelt skole egne årsplaner for hvert klassetrinn. På skolen vår deler ut disse til foreldrene ved starten av hvert skoleår.

 

Oversikt: Ide-og-praksis-2014
Laereplanen: Grunnskolen revisjon 2

 

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken «Download….» på neste side, og velger «Lagre som…»

Share This: