Styret

Stiftelsestyret ved Steinerskolen i Ås, skoleåret 2018/2019

NB: Det er styret selv som konstituerer styreleder og styreleders vara. Punktene styreleder og styrevara, samt foreldrerepresentantene vil oppdateres etter første ordinære styremøte høsten 2018.

Med stemmerett
Valgt av foreldrerådet:

 • Ludvig Claeson, vara Eli Moe
 • Rune Romsdal, vara Sille Tveitnes

valgt av lærerkollegiet:

 • Børre Solberg (Styreleder) – borre61@yahoo.no, tlf 412 19 505, vara Bengt Myrestøl-Jensen
 • Thorbjørn Elvestad, vara Julia Smit
 • Signe-Lise Granlien, vara Åshild Gøthesen

Representant uten stemmerett men med uttalerett:

 • Anniken Bærvahr (daglig leder)
 • Sissel Haugen (Lærernes observatør)
 • Inger Berit Hurv (Foreldreobservatør), vara Ken Olaf Storaunet
 • Ellen Benestad (Kommunerepresentant)
 • Eva Lyse (Representant for andre ansatte)
 • Tabita Ciftci (Representant for elevrådet)

 

Ansvarsoppgaver
Skolens styre har det overordnede ansvaret for at steinerpedagogikkens metodiske retningslinjer blir satt ut i livet, at steinerskolenes fagplaner blir fulgt, og at personalet har tilstrekkelig formell og indre kompetanse til å bære skolens oppdrag.

Skolens styre er direkte ansvarlig for

 • inntaks- og ordensreglementet, flytting og bortvising av elever, elevfravær og mangler i undervisningstilbudet,
 • budsjett og regnskap, riktig pengebruk (til elevenes beste), sund økonomi- og regnskapsforvaltning, fastsettelse av skolepengene som skal betales av foreldrene,
 • ansettelse av en egnet daglig leder, medarbeidernes kompetanse,
 • oppfølging av offentlige krav og forutsetninger for skolens godkjenning og drift, årsrapport.

Det brukes et kvalitetssikringssystem som ble utviklet av lov- og datakyndige lærere på kristne friskoler. Systemet er oppbygget slik at det inneholder informasjon om alle lover som gjelder for privatskoler: For de fleste områdene finnes det sjekklister som gjør det mulig å få oversikt over hva som er på plass, og hvor det kan være glemt noe eller hvor noe skal forbedres. På hvert styremøte legges det frem en rapport som sammenfatter resultatene for et avgrenset område av skolens liv.

Daglig leder har ansvaret for at styret får all nødvendig informasjon for å kunne ivareta sitt ansvar uten å bli involvert i den daglige driften. Skolens styre underrettes av daglig leder regulært en gang i året om:

 •  personalbehandling, elevsaker, forhold mellom hjem og skole,
 • arbeidet med elevenes og de ansattes skolemiljø, ‘
 • gjennomføring av inntak, utvikling i elevtallet,
 • pedagogisk planlegging og faglig utvikling, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning,
 • markedsføring
 • organisasjonens funksjonsevne og informasjonsflyt.

 

Share This: