1.klasse

NB: Høsten 2017 flyttes 1.klasse over til skjermede og nyoppussede lokaler på skolen.

Infobrosjyre om 1. klasse: La barn være barn (åpnes på ny side)

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken “Download….” på neste side, og velger “Lagre som…”

 

Å utvikle basiskompetanse
Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Men alt et barn tilegner seg av erfaringer skjer på en måte uten at det vet det selv. Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, motorisk mestring og lek inngår i et hele. I steinerskolens pedagogikk står 6-åringens liv i 1. klasse i forberedelsens tegn. Det skal legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende. I førskoletiden vil det bety at barnet møter et bredt spekter av livsområder som alle grenser inn til og overlapper hverandre, men som utgjør en sammenhengende helhet for barnet, fremfor å dele skoledagen inn i separate skoletimer. Denne basiskompetansen kan deles inn i syv områder:

1. Språkkompetanse
2. Kropps- og bevegelseskompetanse
3. Fantasi og kreativitetskompetanse
4. Etisk og moralsk kompetanse
5. Sosial kompetanse
6. Sanse- og iaktattagelseskompetanse
7. Motivasjon- og konsentrasjonskompetanse

Basiskompetansen skaper grunnlaget for senere differensiering – for at ungdommen, og senere det voksne menneske skal kunne mestre livets krav til prestasjoner på ulike felt. Å tilegne seg basiskompetanse er hovedmålet i førsteklasse. All senere læring bygger på dette. Gjennom en levende og rytmisk inndeling skapes gjenkjennelse og trygghet. I Steinerskolene pleies dette gjennom kontakt med naturen, gjennom håndtverk, økologisk matlaging, sang, regler, eventyr og fortellinger, dans, eurytmi, ringleker og årstidsfester. Sansen for den gode og meningfulle handling vektlegges. Dette er innenfor de samme kompetanseområder og fagområder som den offentlige skole.

Her noen bilder fra såing med 1. klasse og klassetreff i hagen, hvor foreldrene er med å graver opp et nytt bed til klassen:

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: