Om FAU

Alle foreldrene ved skolen danner Foreldrerådet. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), også kalt foreldreforeningen, er foreldrerådets arbeidende organ og består av to foreldrerepresentanter fra hver klasse (klassekontakt og vara), samt daglig leder ved skolen.

Utvalget er bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal representere foreldrenes interesser inn mot skolen og lærerkollegiet. Alle foreldre har mulighet til å melde sine saker til utvalget, enten direkte til utvalgets leder, eller gjennom klassekontaktene. Ingen saker er for store og ingen er for små. Av eksempler som har vært tatt opp til behandling de siste årene kan nevnes; støtte til sirkusuke, samarbeidsforhold ved skolen, innhold i foreldreakademiet, gjennomføring av gymtimene og holdninger til Halloween.

I Steinerskolen oppfattes foreldrene som en viktig resurs og arbeidet for et aktivt og godt skolemiljø er derfor viktig. Foreldreutvalget har ansvaret for flere arrangementer ved skolen, deriblant det årlige julemarkedet, 17. mai-feiring og dugnader.

Alle foreldre er velkomne på FAU-møtene som holdes en gang per måned.

FAUs MANDAT

 • Bidra til å fremme samarbeid mellom skolens foreldre og lærerkollegiet
 • Bidra til å stimulere til et nært samarbeid mellom skolen, foreldre og nærmiljø
 • Være en kraft i å fremme Steinerskolens liv og idè
 • Hjelpe lærerne med praktisk gjennomføring av arrangementer
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Bidra til å fremskaffe penger til skolen
 • Bidra til fremme fellesinteressene til foreldrene
 • Bidra til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å utvikle skolen og et godt skolemiljø

 SJEKKLISTE FOR FORELDREARBEID I SKOLEN -fra Steinerskolens foreldreforbund

Daglig leder er ansvarlig for:

 • Å sørge for at skolen har en fungerende foreldreforening der alle foreldre er medlemmer
 • Å være til stede på møter i foreldreforeningen
 • Årlig felles møte mellom kollegiet og foreldreforeningen
 • Gode rutiner og rammer for håndtering av spørsmål eller kritikk fra foreldre
 • Generell informasjon fra skolen til foreldre

Foreldreforeningens leder er ansvarlig for:

 • Å se til at alle klasser er representert i foreldreforeningen
 • At foreldreforeningen har gyldige vedtekter
 • At foreldreforeningen har kasserer og orden i økonomien
 • At saker som kommer inn til foreldreforeningen blir behandlet
 • At foreldreforeningen gjennomfører årsmøte der alle foreldre er invitert
 • Demokratisk valg av foreldrerepresentanter til skolens styre, fortrinnsvis på årsmøte i foreldreforeningen
 • Å delta på møter i skolens styre
 • At alle foreldre har tilgang på god informasjon om foreldrearbeidet i klassen og på skolen. Åpne innkallinger og referater er viktig
 • Jevnlig kontakt med Steinerskolenes foreldreforbund

Klasselærer er ansvarlig for:

 • Påse at klassen har en foreldrekontakt. Vararepresentant er viktig
 • Planlegge alle foreldremøter sammen med foreldrekontakt
 • Informere foreldrekontakt om generelle saker som angår klassen

Klassens foreldrekontakt er ansvarlig for:

 • Å informere klasselærer om viktige saker som omtales blant klassens foreldre
 • Å informere klassens foreldre om saker fra foreldreforeningen
 • Å bringe saker fra klassens foreldre inn i foreldreforeningen
 • Å informere foreldre om foreldreforeningens organisering og instanser som: Ombudet for Steinerskolene, Steinerskolenes foreldreforbund, Steinerskoleforbundet, Tidsskriftet Steinerskolen og lignende.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.