Årshjul FAU

GENERELT

 • FAU møter holdes ca en gang per måned.
 • FAU-styret har ansvaret for å skaffe foredragsholder til foreldremøtet i februar hvert år. FAU har ansvar for gjennomføring og annonsering av møtene. Etter foredraget har alle klasser egen foreldremøte.
 • FAU kan gjerne organisere flere foredrag/foreldreforum.
 • FAU har ansvaret for flere arrangementer ved skolen, deriblant det årlige julemarkedet, 17. mai-feiring og dugnader.
 • Det settes opp plan for fredagskafeer som bekjentgjøres i fredagsbladet.
 • Oppdatering av skolens nettsider vedrørende FAU er et kontinuerlig prosjekt. Her legges også referater fra FAU møter.

HØSTEN
August

 • Det nye FAU-styret avholder styremøte for å konstitusere seg og lage plan for høsten. Styret avgjør om det bør holdes flere styremøter gjennom skoleåret.
 • Det velges en representant fra FAU-styret til KFAU med vara og en kontaktperson til Foreldreforbundet i første FAU møte.
 • Regnskapsansvarlig i styret sjekker at alle endringer av fullmakter og adresser i forhold til med bankkonto og at registrering i Brønnøysundsregisteret er i orden.
 • Det innkalles skriftlig til FAU-møter med saksliste til møtene som formidles til alle klassekontakter og i fredagsbladet.
 • FAU-regnskapet følger skoleåret og legges frem på det første møtet på høsten
 • FAU har ikke ansvar for å skaffe foredragsholder til fellesforeldremøte på høsten.
 • Høstens dugnad og Julemarked er saker som er aktuelle hver høst.

Desember

 • Siste frist for å søknad om pengestøtte fra FAU, se eget skriv. Husk å bekjentgjøre fristen til lærerne og foreldre. Dette bekjentgjøres i god tid i fredagsposten og i e-post til skolens daglige leder. Det legges ved kopi av eget søknadsskjema.
 • Søknadene gås igjennom av styret og legges frem på første FAU møtet etter juleferien.
 • Ny plan for vårens fredagskafeer lages og bekjentgjøres i fredagsbladet.
 • Husk julegave til lærerne før jul.

VÅREN

 • Valg av nye representanter, Årsmøtet, vårens dugnad og 17. Mai arrangement på skolen er alltid aktuelle saker på våren.

Januar

 • FAU-styret avholder styremøte, hvor neste halvår planlegges, bør holdes før først FAU-møte.
 • Regnskapet etter julemarkedet klargjøres.
 • Penger fra Julemarkedet tildeles på bakgrunn av innkomne søknader.

Februar

 • Det opprettes valgkomite for nytt FAU-styre, grupper og utvalg.
 • FAU skal skaffe foredragsholder til felles foreldremøte som normalt holdes i februar. FAU står for organisering og PR i forbindelse med dette.

Mars

 • Noen tildeles ansvaret for å forespørre foreldre som kan være aktuelle kandidater i dugnadsgruppe, foreldrerepresentant i Stiftelsesstyret, observatør i Stiftelsesstyret (uten stemmerett). Alle representanter skal ha vararepresentanter her.
 • Har ikke dugnads ansvarlig lærer tatt initiativ til møte i dugnadsgruppa, bør foreldrerepresentantene purre. Dugnadsansvarlig lærer har ansvaret for innkalling.

April

 • Innkalling til årsmøtet sendes ut senest 6 uker før fastsatt dato.
 • Saker til Årsmøtet må meldes styret senest 4 uker før Årsmøtet.
 • Endelig innkalling med sakspapirer og regnskap sendes ut senest 2 uker før møtet.

Mai

 • Årsmøte for FAU. Valg av nytt FAU-styre. Årsmøtet (mal for årsmøtet finnes i et eget dokument) holdes normalt i forkant av det vanlig FAU-møtet. Husk egen innkalling til Årsmøtet.
 • Valg av dugnadsgruppe, Julemarkedsgruppe, valg av personer til Stiftelsesstyret,
 • Siste møte før sommerferien (mai), absolutt siste frist for klassekontaktene å formidle kontaktinformasjon og navn på neste års klassekontakt og julemarkedskontakt til FAUs sekretær.
 • Regnskapsansvarlig ordner med overlevering av regnskaper, overføring av fullmakter og registrering i brønnøysundregisteret ordnes når nytt styre overtar i august.

Juni

 • Sekretær i FAU formidler liste over neste års klassekontakter, FAU-styre med kontaktinformasjon til skolens kontor.
 • Sekretær lager liste med kontaktinformasjon og over alle grupper og utvalg som er valgt for neste skoleår og overleverer dette til neste års styre sammen med referater og annet aktuelt materiale.
 • Husk sommeravslutningsgave til lærerne.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.